Đối với trẻ em trên 6 tuổi là có thể sử dụng được sản phẩm này.